HR-voucher culturele en creatieve sector

Rijkscultuurfondsen

Regeling Stimulering HR-expertise culturele en creatieve sector

Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds,
gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht,
gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,
gelet op het Algemeen Reglement Nederlands Letterenfonds,
Besluit:

Artikel 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
bestuur: het bestuur van het Letterenfonds;
het Letterenfonds: Stichting Nederlands Letterenfonds;
uitvoerder: Stichting CAOP;
hr-voucher: een voucher ter waarde van maximaal € 6.000,- ter besteding aan het inhuren van hr advies;
Rijkscultuurfondsen: het Mondriaanfonds, het Fonds Podiumkunsten, het Nederlands Filmfonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Nederlands Letterenfonds.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze regeling is van toepassing op een aanvraag voor een hr-voucher, die bij het bestuur wordt ingediend en door het bestuur wordt verstrekt.
2. Organisaties en instellingen zetten de hr-voucher in voor advies. Met dit advies wordt een bijdrage geleverd aan de verdere professionalisering van hr-expertise in de culturele en creatieve sector. De voucher is expliciet niet beschikbaar voor het oplossen van individuele arbeidsconflicten.

Artikel 3. Vereisten aanvrager
1. De aanvragers zijn (Nederlandse) instellingen en/of organisaties die subsidie toegekend gekregen hebben op grond van de volgende regelingen van de rijkscultuurfondsen:
- deelregeling meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024;
- regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024;
- deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie- en Erfgoedinstellingen 2017
- deelregeling Kunstpodia
- regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021 – 2024;
- regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021 – 2024;
- regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024;
- regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2021-2022;
- categorie meerjarige activiteitensubsidie filmfestival onder Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film per 1 november 2019.

Uitgezonderd van deelname zijn:
- die instellingen en/of organisaties die naast de subsidie op voorgenoemde regelingen ook zijn opgenomen zijn in de Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024;
- zzp’ers.

Artikel 4. Indieningsperiode
De termijn voor het indienen van een aanvraag wordt bekend gemaakt via de website www.hrvouchercultuur.nl.

Artikel 5. Algemene eisen en weigeringsgronden
1. Per aanvrager is maximaal één hr-voucher op grond van deze regeling aan te vragen en toe te kennen.
2. De hr-voucher is uitsluitend aan te vragen met gebruikmaking van het daarvoor vastgestelde digitale aanvraagformulier.
3. Aanvragen kunnen, na een afwijzend besluit op grond van de toets aan de beoordelingscriteria, als genoemd in artikel 5, niet meer opnieuw worden ingediend.
4. Het bestuur wijst aanvragen af als het plafond van de regeling is bereikt.

Artikel 6. Beoordelingscriteria
1. De aanvraag wordt getoetst op de onder artikel 3 en 4 genoemde voorwaarden. Het bestuur behoudt zich het recht voor om aanvragen met een gelijksoortig karakter te bundelen.
2. De door de aanvrager beoogde hr-adviseur beschikt over aantoonbare ervaring en expertise om tot een professioneel en ter zake deskundig advies te komen.

Artikel 7. Hoogte van het bedrag
De hr-voucher heeft een waarde van maximaal € 6.000,-.

Artikel 8. Beoordelingsronde en regelingsplafond
1. Het bestuur behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.
2. Het regelingsplafond bedraagt € 1.050.000,-. Eventuele wijzigingen van dit plafond worden bekendgemaakt op de website van het Letterenfonds en het digitale aanvraagformulier.

Artikel 9. Verplichtingen ontvanger hr-voucher
1. De ontvanger besteedt de hr-voucher aan de inhuur van hr-advies volgens het in de aanvraag omschreven plan. Bij de aanvraag staat beschreven voor welk specifiek thema advies wordt ingehuurd.
2. De ontvanger doet zo snel mogelijk mededeling aan het bestuur van ingrijpende wijzigingen in de aanvraag.
3. De ontvanger dient de hr-voucher te hebben besteed voor 30 juni 2021.
4. Indien de ontvanger het de hr-voucher niet kan besteden of niet voor 30 juni 2021 kan besteden, maakt hij de redenen hiervoor zo snel mogelijk kenbaar aan het bestuur.

Artikel 10. Verlening en vaststelling
1. Bij het toekennen van de hr-voucher geeft het bestuur direct een beschikking tot vaststelling.
2. Het bedrag wordt na goedkeuring direct aan de aanvrager uitgekeerd.

Artikel 11. Termijnen
1. Binnen twee weken na beoordeling ontvangt de aanvrager bericht over de aanvraag.
2. Bij onduidelijkheden in de aanvraag neemt uitvoerder, namens het bestuur, contact op met de aanvrager. Eventuele aanvullende informatie dient binnen vijf werkdagen te worden aangeleverd.

Artikel 12. Intrekkings-en wijzigingsgronden subsidievaststelling
1. Het bestuur kan de subsidievaststelling intrekken of wijzigen als deze niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.
2. Als het bestuur constateert dat substantiële wijzigingen zijn opgetreden ten opzichte van de bij de aanvraag verstrekte gegevens, kan het bestuur de subsidievaststelling intrekken of wijzigen.
3. Het bestuur is bevoegd de subsidievaststelling te wijzigen dan wel in te trekken wanneer de termijn, bedoeld in artikel 9, derde lid, is overschreden en de aanvrager naar het oordeel van het bestuur hiervoor geen gegronde redenen heeft kunnen aanvoeren.
4. Het bestuur is bevoegd de subsidievaststelling te wijzigen dan wel in te trekken op grond van het overlijden van de aanvrager.
5. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.
6. Het bedrag waarmee de subsidie eventueel wordt verlaagd, wordt verrekend met eventueel nog te betalen gedeelten van de subsidie of teruggevorderd.

Artikel 13. Hardheidsclausule
Het bestuur kan, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, een artikel buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover strikte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2021.

Artikel 15. Slot- en overgangsbepalingen
1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.
2. Naast deze regeling zijn de bepalingen in het Algemeen Reglement Nederlands Letterenfonds van toepassing.
3. Deze regeling is vastgesteld op 17 december 2020 door het op die datum vigerende bestuur van de Stichting Nederlands Letterenfonds.
4. Deze regeling wordt aangehaald als Regeling Stimulering HR-expertise culturele en creatieve sector.
Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds,
w.g. T.R.F.M.Perez, directeur-bestuurder

Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de website van het Letterenfonds (www.letterenfonds.nl).

Toelichting
Het Nederlands Letterenfonds voert de Regeling Stimulering HR-Expertise culturele en creatieve sector uit. Stichting CAOP is door het Nederlands Letterenfonds gevraagd de uitvoering te organiseren. Het Letterenfonds is penvoerder namens de zes Rijkscultuurfondsen. De middelen zijn verstrekt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap middels de aan de fondsen toegekende subsidie arbeidsmarktmiddelen fondsen 2019 – 2020.
De Nederlandse culturele en creatieve sector professionaliseert in snel tempo. Verschillende sectorbrede initiatieven dragen daar aan bij. De Fair Practice Code en de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector zijn daarin belangrijke pijlers. De wens tot professionaliseren geldt met name voor de culturele of creatieve instelling als arbeidsorganisatie.
Niet alle instellingen in de culturele en creatieve sector krijgen die gewenste professionalisering met eigen middelen en mensen rond. Deze regeling is in het leven geroepen om de organisaties en instellingen te helpen die niet vanzelfsprekend kunnen investeren in hr-beleid.
De organisaties en instellingen die een aanvraag doen zijn binnen de in de regeling gestelde kaders en doelstellingen vrij in de wijze waarop zij de voucher willen inzetten. Aanvragers kunnen de voucher bijvoorbeeld inzetten voor advies bij de verdere implementatie van de Fair Practice Code, de Code Diversiteit en Inclusie of de Governance Code Cultuur. De voucher kan ook worden ingezet voor organisatievraagstukken bij de toepassing van de cao of advies over pensioenen of de professionele ontwikkeling van medewerkers. Vooraf wordt wel gevraagd voor welk doeleinde de voucher wordt ingezet en wat het benodigde budget is.
De regeling is beschikbaar voor organisaties en instellingen die een gehonoreerde aanvraag hebben ingediend bij één van de zes Rijkscultuurfondsen op grond van één van de volgende regelingen:
- deelregeling meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024;
- regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024;
- deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie- en Erfgoedinstellingen 2017
- deelregeling Kunstpodia
- regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021 – 2024;
- regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021 – 2024;
- regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024;
- regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2021-2022;
- categorie meerjarige activiteitensubsidie filmfestival onder Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film per 1 november 2019.
Organisaties en instellingen die zijn opgenomen in de Culturele Basisinfrastructuur zijn uitgesloten van deelname. Ook is deze regeling niet toegankelijk voor zzp’ers.

CAOP

Please update your browser